ઔષધીય વનસ્પતિ વિષે શિબિર

ઔષધીય વનસ્પતિનો પરિચય, તેના ઉપયોગો અને વિવિધ ઔષધ બનાવવાની રીતો રજીસ્ટ્રેશન કરવા આ લીંક પર ક્લિક કરો : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXKRAKS_k7pjwR6XyXUHif9WoZDKTiGJ99LGALyZbfEBeIHw/viewform વક્તા વિષે : Dr. Minoo Hiraji ParabiaBorn 1948, retired as a professor of biosciences, dean of science faculty after serving 37 years at Veer Narmad South Gujarat University, Surat. A renowned…

Continue reading

HEALTHY FAMILY MOVEMENT

It’s time to invest for health, Join membership for healthy family. HEALTH FOR ALLALL FOR HEALTH . JOIN HEALTHY FAMILY MOVEMENT FOR INCRESING HEALTH AND HAPPINESS For more information, call us on: 9909968459 or visit our website : https://bit.ly/38avoFo Facebook: https://bit.ly/2UJxp8u Instagram: https://www.instagram.com/humanhealthforall/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCykBOvNNO_TG3IXm7a71u3Q InvestForHealth #HealthCare #HealthyFamily #HumanHealthCircle

Continue reading

Re-Telecast Schedule-BISAG

ID USER NAME SUBJECT TOPIC DATE of telecast TIME FROM (HH:MM)   EXPERT DESIGNATION RECORDING 31935 Health Aaharno Ekado Poshan Sudharo, Tandursti Vadharo 15th August 8am to 8.30am 8pm to 8.30pm 1) Dr. Hema R. Mehta, 2) Dr. Rajesh Mehta 1) Public Health Expert & Nutritionist, 2) Prof. & Head…

Continue reading

તંદુરસ્તીના નિયમો

તંદુરસ્ત રહેવા માટેના સોનેરી નિયમો :- ૧. તંદુરસ્ત માણસે સૂર્યોદય પહેલા ૯૬ મીનીટે ઉઠવું. (એટલે લગભગ સવારે ૪:૩૦ થી ૫:૦૦ ની વચ્ચે) ૨. ખુલ્લી હવામાં ૩૦ મિનિટ ચાલવા જવું. ૩. પેટ સાફ કાર્ય પછી કરંજ, ખેર, લીમડો, વડ, સાદડ, બાવળ, બોરસલી વગેરે                                                   ઝાડનું દાતણ કરવું. ૪. તંદુરસ્ત માણસે પરસેવો થાય…

Continue reading