તંદુરસ્તીના નિયમો

તંદુરસ્ત રહેવા માટેના સોનેરી નિયમો :- ૧. તંદુરસ્ત માણસે સૂર્યોદય પહેલા ૯૬ મીનીટે ઉઠવું. (એટલે લગભગ સવારે ૪:૩૦ થી ૫:૦૦ ની વચ્ચે) ૨. ખુલ્લી હવામાં ૩૦ મિનિટ ચાલવા જવું. ૩. પેટ સાફ કાર્ય પછી કરંજ, ખેર, લીમડો, વડ, સાદડ, બાવળ, બોરસલી વગેરે                                                   ઝાડનું દાતણ કરવું. ૪. તંદુરસ્ત માણસે પરસેવો થાય…

Continue reading

પથરી

પથ્થરફોડી ના પાન નરણે કોઠે (સૂર્યોદય પહેલા) લેવા. દિવસ દરમ્યાન ૮ થી ૧૦ ગ્લાસ પાણી પીવું. નીચે આપેલો  ઉકાળો પીવો, પથરીનો ઉકાળો ૧. ગોખરું                           ૯. પૂનર્નવાના મૂળ ૨. ધાણા                            ૧૦. ડાભના મૂળ ૩. વાયવર્ણો                         ૧૧. શેરડીના મૂળ ૪. મકો                              ૧૨.  કમળના મૂળ ૫. ગળો                             ૧૩. આમળા ૬. વરીયાળી                        ૧૪.  કાંસાના…

Continue reading